Mål-och åtgärdsplan för att göra Värnamo kommun mer miljövänlig

0
751
Värnamo Sveavägen Vänsterpartiet
Värnamo Sveavägen Vänsterpartiet

Att investera i koldioxidneutrala städer och samhällen ger flera miljarder SEK tillbaka till ekonomin enligt internationella studier. Pengar som inte alltid ses i en statskassa eller kommuns konto utan bland folket som ser sin livskvalité förbättrad, i form av längre aktiv livstid, bättre hälsa, högre lönsamhet hos de flesta ekonomiska och industriella sektorer, lägre behov for upprustning eller hantering av konsekvenser för extremväder, mm. Men även i form av en större kommunal energisk självständighet, vilket gör att kommunen får ökat utrymme för förbättrad och mer omfattande välfärd och andra satsningar.

Allt detta i sin tur hjälper till att minska klyftorna i samhället och ökar jämställdheten bland våra kommuninvånare.

Därför anser vi i Vänsterpartiet Värnamo att det är av allra största vikt att lansera en plan för att göra Värnamo kommun så koldioxidneutral som möjligt.

I detta dokument presenterar vi en lista av åtgärder som tillsammans kan både hjälpa oss att uppnå det målet samtidigt som den skapar hållbara arbetstillfällen. Delfinansiering av de flesta av dessa åtgärder kan ske genom ansökan om statligt stöd från klimatklivet eller olika EU fonder/bidrag.

 • Installation av tak med solceller och laddstationer för elbilar på alla kommunala parkeringar (Som IKEA redan idag gör på sina egna parkeringar). Undantag till kommunala parkeringar där installationen anses vara en risk för trafiksäkerheten eller förbipasserande säkerheten.
 • Installation av solceller till maximal nytta på alla kommunala byggnader som inte är K-märkta och har ett tak som håller för tyngden. Undersöka nytt tak eller förstärkning av befintligt tak för installation av solceller där taken inte håller.
 • Installation av ett tak på Värnamo stations busscentral med solceller på. Ett sådan tak skulle kunna skydda passagerare från vädret och generera el för förbrukning, inte minst uppladdning av stadsbussarna.
 • Införa menyer på skolor och kommunala boenden med 86g mindre kött per portion per vecka i enlighet med forskningen. Ingen användning av sojaprodukter!
 • Införa kostnadsfri kollektivtrafik i kommunen.
 • Hjälpa bönderna med eventuellt minskad kommunalskatt och att söka EU-stöd för att konvertera befintliga verksamhet till miljövänlig/eko eller övergå/starta till hydroponi eller liknande system.
 • Bygga upp en anläggning för biogasproduktion så att vi slipper frakta ner vårt avfall till Halmstad för samma syfte. Kanske kan man inkludera Värnamos bönder i processen (som i Alvesta) och även få avfall från angränsande kommuner?
 • Skriva en kommunal hållbarhetsrapport.
 • Skriva en hållbarhetsstrategi med tydliga mål, strategier och tidsramar.
 • Skydda Prostjöområde från en eventuell strandskyddsavskaffning.
 • Göra Prostjöområde och Laganstråken (området från Värnamo tätort till Osudden, samt Osuddenområde) till naturreservat.
 • Öka naturreservatytan i kommunen. Lägg speciell fokus för våtmarkområden. Våtmarker binder stora mängder koldioxid och spelar en viktig roll för biologisk mångfald. Många våtmarker i Sverige har dikats ur. Att restaurera och anlägga nya våtmarker är därför en viktig och konkret klimatinsats.
  • Kommunen ska också upprätta en våtmarksplan som kartlägger vilka områden som kan återvätas och arbeta tillsammans med markägare.
 • Undersöka uppbyggandet av nya kommunala byggnader i trä istället för betong, eftersom betong är en stor miljöbov och forskning pekar på träbyggnationer med ny teknik är den mest hållbar lösningen (flera städer i världen har börjat få skyskrapor och höghus i trä).
 • Alla nya kommunala byggnader ska ha optimal takdesign för solcellsinstallation.
 • Ge uppdrag till Värnamo Energi att:
  • Se till att erbjuda enbart 100% förnybar el år 2030, helst 2025 – komma med en strategi.
  • Utreda nya sätt att producera fossilfri och hållbar el. Kolla inte bara på traditionell vattenkraft, solkraft och vindkraft utan kolla även på nya tekniker som kan användas i kommunen. Utredningen ska leda till nya produktionsanläggningar.
  • Studera hur Värnamo Energi kan installera en vätgasellagringssystem som i Vårgårda, så att satsningen på förnybar el blir optimalt, och om det blir ekonomiskt bärande.
 • Maximera trädplantering i kommunal skog och på övrig kommunal mark.
 • Maximera trädplantering i staden: många gator, cykelvägar, trottoarer, grönytor, mm kunde ha träd planterade i. Utreda där det är säkert att plantera mer träd. Plantera där utredningen visar att det går. Plantering av träden i städerna gör:
  • Stadsbilden trevligare och mer trivsam.
  • Träd/skog motverkar depression.
  • Plantering av träd i städerna sänker stadens medeltemperatur på de varmaste dagarna (vetenskapligt bevisat).
  • Om man planterar fruktträd kan skattebetalare plocka gratis frukt. Väljer man körsbärsträd kan det även ha en positiv effekt i stadsbilden och turismverksamhet.
  • Träd är fortfarande det mest effektiva och billigaste medlet för att absorbera CO2 enligt vetenskapen.
  • Träd hjälper mot buller.
 • Öka utbildning/föreläsningar om miljömedvetenhet på skolor och förskolor.
 • Utbilda/föreläsa alla kommunanställda om miljömedvetenhet, speciellt med innehåll relaterade till sina jobb.
 • Krav på att kommunen alltid köper elbilar för alla verksamheter som inte behöver andra sorts fordon. Alla undantag ska kräva uppfyllelse av X antal kriterium för att rättfärdiga undantaget.
 • Krav på att alla kommunala resor till längre än en 10 mil radie (med boende inkl) ska klimatkompenseras. Tåg som transportmedel ska föredras framför flygplan.
 • Ge uppdrag till Värnamo Näringsliv AB att:
  • I sin tur ge uppdrag åt paraplyorganisationen Gnosjöregionen (samlar alla GGVV:s näringslivsorganisationer) att driva fram elektrifiering och dubblering av järnvägsspåren av alla sträckor som passerar kommunen/Gnosjöregionen (förslagsvis blanda in Varbergs och Halmstads hamnar också).
  • Jobba för att bilda en arbetsgrupp med representanter från alla kommunala näringslivsorganisationer (eller motsvarande) från kommuner som har järnvägsspår som passerar igenom Värnamo Kommun. Den gruppen ska ha som mål att främja tåg som transportmedel för varor och passagerare.
 • Skapa ett nytt pris för mest miljövänliga företag/entreprenör.
 • Förhandla med JLT om bättre och tätare kollektivtrafik, förslagsvis med anropsstyrda minibussar som cirkulerar landsbygden, speciellt i de områdena där det inte finns kollektivtrafik.
 • Jobba med Västtrafiken, JLT, Gnosjö kommun och Gislaveds kommun för att det i samband med passagerartåg mellan Borås-Grimsås fr.o.m. 2020, även ska finnas passagerartåg mellan Grimsås/Borås och Värnamo.
 • Se till att alla busshållplatser har en cykelparkering av något slag.
 • Förbättra och öka cykelvägnätverket i kommunen.
 • Främja miljötanken vid beviljande av föreningsbidrag.
 • Ersättning av asfalt mot gräs på alla kommunala parkeringar (som i Sjöbo kommun). Asfalten kräver dyr och specialiserat underhåll, är en enorm miljöbov och absorberar inget vatten, den bara slussar det vidare någon annanstans. Med parkeringar med gräsmatta kan vi behålla vatten i marken, minska risker för översvämningar eller skador med skyfall, det skapar en mer trivsam och grön stadsbild, absorberar koldioxid, hjälper att sänka stadens temperatur vid varmare dagar och kräver ingen dyr eller specialiserade underhåll. På stora parkeringar som exempelvis vid kommunhuset eller Gummifabriken ska man även plantera träd för att generera skugga, sänka temperaturen i bilarna under soliga dagar och absorbera mer CO2. Parkeringar med gräsmatta är också betydligt billigare, lättare och snabbare att bygga upp.
 • Skapa en stadsodling i Värnamo tätort. Förslagsvis längs Lagan mellan Apladalen och Osudden eller mellan Prostsjön och Ljusseveka. Samordna olika projekt i stadsodlingen med lokala föreningar/organisationer som sysslar med unga eller utsatta grupper i samhället, såsom Pelarsalen (Svenska Kyrkan), Scouter, Vuxenskola, mf.
 • Ge Finnvedsbostäder uppdrag att:
  • Utreda de mest miljövänliga områdena att bygga hållbart i kommunen på. Utredningen ska ha stort fokus på den miljöpåverkan nybyggnationer har på skog, åkermark, fauna, flora och matproduktion. Ombyggnationer av befintliga kvarter ska också tas i hänsyn för att bestämma om man ska bygga om (exempelvis på höjden) befintliga kvarter. Utredningen ska bestämma de nya områdena där nya Finnvedsbostäder ska bygga. Utredningen ska inte föreslå åtgärder som höjer bostadspriserna för att inte utesluta mindre köpkraftiga skattebetalare från bostadsmarknaden.
  • Utreda möjligheter för nybyggnationer att inkludera system för att återvinna vattnet som HSB utreder i sin HSB Living Lab.
  • Installera mikroplastfilter på alla Finnvedsbostäders tvättstugor och avloppsrör från alla hyresgäster som har egen tvättmaskin.
  • Utreda möjligheten av att bygga med koldioxidnegativ industrihampa, som byggföretaget Ekolution gör.
 • Kommunen ska ställa krav på klimatvänliga material vid upphandling inför bygg- och renoveringsprojekt. Det kan handla om att minska mängden produkter med fossil ursprungsråvara, förlänga materialets livslängd och cirkulera byggmaterial och produkter, oavsett om det handlar om kommunala byggprojekt eller Finnvedsbostäder byggprojekt.
 • Utreda möjligheten att bygga en ny passage i Värnamo stad över Lagan och över/under järnvägen, söder om Riksettan för att kunna stänga av den allmänna trafiken på åbron, dvs, åbron skulle vara öppen för trafik enbart för polis, brandkår, ambulanser och bussar. Förslagsvis skulle denna nya passage kunna göras genom att bygga en ny bro vid slutet av Ouchterlonygatan till Ågatan och öppning av en ny gata under järnvägen till Uddebovägen.
 • Plan för fossilfritt 2030: Kommunen ska ta fram en konkret åtgärdsplan för att bli fossilfri senast 2030. Planen bör innehålla en koldioxidbudget med utsläppsminskningar på minst 10 procent per år och inkludera konsumtionsbaserade  och indirekta utsläpp. Läs mer om konsumtionsbaserade utsläpp här.
 • Fossilfria investeringar: Kommunen ska se över hur deras kapital är placerat och styra bort från innehav i bolag som utvinner, distribuerar eller producerar fossila bränslen eller energi. Istället kan kommunen investera i hållbara och fossilfria alternativ.
 • Förbud mot köp av vattenflaskor i all kommunal verksamhet med undantag till situationer där hälsan hotas. Sverige har bland världens bästa kranvatten. Att slösa skattepengar på att köpa vatten i flaskor är därmed ett enormt slöseri av våra skattepengar, och dessutom ett stort slag mot miljön då vi finansierar privata företag att släppa ut enorma mängder av koldioxid genom att tappa kranvatten på petflaskor och transportera dem landet runt.