Uttalande om Förslag till Översiktsplan Värnamo 2035

0
314
Vänsterpartiet Värnamo - Förslag till översiktsplan
Vänsterpartiet Värnamo - Förslag till översiktsplan

Vänsterpartiet Värnamo har under medlemsmötet (öppet också till sympatisörer) analyserat Värnamo kommuns förslag till Översiktsplan. Planen har som avsikt att lägga grunden till hur staden ska utvecklas och byggas ut fram till 2035. I praktiken innebär detta att dokument kommer att styra vilka detaljplaner som ska skapas och hur dessa detaljplaner ska se ut.

Efter analys och debatt med våra medlemmar säger Vänsterpartiet Värnamo bestämt nej till Värnamo kommuns förslag till Översiktsplan. För att planen ska vara godtycklig tycker vi att det krävs alldeles för många förändringar, vilket skulle innebära en mycket annorlunda översiktsplan.

Våra starkaste invändningar är som följer:

 • Prostsjöområdet: Just nu finns redan ett förslag att bygga alldeles bredvid sjön. Vi säger nej till det nuvarande projektet av olika anledningar, varav ett av dem är att det ligger alldeles för nära Prostsjön.I förslaget till översiktsplan finns också olika ritningar som visar de olika avstånden mellan bebyggelsen och sjön, beroende på vilken sida man tittar på. I vissa av dem kommer bebyggelsen så nära att det är tveksamt om promenadstråken ens skulle få vara kvar. Det är inte bara förvirrande utan det är vår uppfattning att Värnamo kommun vill bygga ännu närmare Prostsjön, så nära som möjligt. Detta kan vi inte acceptera!Det finns en enorm obebyggd yta norrut mot Ljussevekaleden. Det finns bokstavligen ingen anledning till att börja bygga så nära Prostsjön som möjligt.
 • För mycket byggnation på åkermark: I värsta fall hade vi kunnat acceptera att någon byggnation görs på åkermark. Men nu är det så att förslag till översiktsplan föreslår att cementera och asfaltera över i stort sett all åkermark söder om järnvägarna på båda sidor av Vidöstern.Det är väldigt oroväckande att Region Jönköpings län har kartlagt länets värdetrakter med syftet att skydda åkermarken och den biologisk mångfalden samt underlätta arbetet med att skapa hållbara landskap. Åkermarkerna söder om Värnamo är bokstavligen de enda i hela södra länet som inkluderas som “Värdetrakter”. Ändå föreslår nu kommunstyrelsen att vi ska bygga nästan enbart på dessa åkermarker.Det rimmar illa att våra kommunala makthavare inte ger något värde till den matproduktion som görs där och den biologisk mångfalden som är beroende av dessa åkermarker för att överleva.
 • Jordbruksmarken: Dokumentet innehåller en mycket negativ analys om att bygga på jordbruksmarken. Trots det föreslås det ändå att det ska byggas där. Vi kan varken förstå logiken i det eller varför det inte föreslås några alternativ.Vi kan inte heller se något förslag eller någon lösning för alla bönder som förlorar sitt levebröd.Vi kan inte heller se hur detta förslag om att bygga på så mycket åkermark kan bidra till att Värnamo konsumerar allt mer hållbar och närproducerad mat.
 • 27:an: En gång i tiden byggde vi RV27 söder om staden för att flytta all trafik från staden. Nu föreslår kommunstyrelsen med sitt förslag till översiktsplan att vi expanderar staden kraftigt ända till RV27. Detta kommer att skapa behov för att bredda vägen för att kunna hantera den ökade trafikmängden som så mycket byggnation så nära vägen kommer att orsaka. För att inte tala om extra kostsamma åtgärder som kommunen kommer tvingas bekosta för att minska buller och boendenas säkerhet.
 • Översvämningsrisker: I dokumentet finns en karta vi tycker närmar sig en skandal. Kartan visar områden i och nära staden som ska skyddas från bebyggelse. De markerade områdena på kartan ignorerar områden kring Lagan som är känsliga för översvämningar, vilket gör att kommunen eller privata aktörer i princip kan bygga bostäder eller kommersiella anläggningar på mark som ofta blir översvämmade.Kartan visar också att bara en liten del av Prostjön (där vägen passerar mellan sjön och Tinas Ö) föreslås att vara beskyddad. Detta innebär att i praktiken vem som helst kan bygga ända till Prostsjöns sjökant.Kartan visar även att Åbroparken inte är beskyddad, dvs. det föreslås också att man ska kunna bygga i Åbroparken.

  Ingenting av detta tycker vi är acceptabelt.

 • Alternativ: Det finns inga föreslagna alternativ till att bygga på jordbruksmark, tex i norra delen av staden längst med Ljussevekaleden eller på östra sidan längs med Gröndalsleden. Varför är svårt att förstå. Den enda logiska slutsatsen är att Värnamo kommunstyrelse vill bygga så nära sjöarna som möjligt för att gynna prisspekulation av mark- och bostadspriser. Detta lyfter frågan: vem kommer att ha råd att bo på dessa områden?
 • En expansion av staden måste gynna centrum: De föreslagna områdena för stadens expansion ligger alldeles för långt ifrån centrum. Dessa områden kan ligga så långt söder som södra Hjälshammar eller söder om Helmershus. Detta gynnar inte vår stadskärna eller handeln i centrum. Stadens expansion kan lätt bidra till ett mer levande centrum och starkare lokal handel om man bygger närmare centrum. Och detta kan man göra om man bygger exempelvis på norra sidan av stan. Att planera och bygga en stad som bidrar till en starkare lokal handel är av allra största vikt, speciellt i en tid där de hotas allt mer av de stora kedjorna och e-handeln. Lokala butiker skapar lokala jobb, lokala skatteintäkter och i väldigt många fall även mindre klimatpåverkan.
 • Stadens förtätning: I förslaget till översiktsplane finns inga stora planer för att förtäta staden. Med så många outnyttjade ytor och icke använda eller olämpliga industriella lokaler mitt i staden, borde prioriteten vara att bygga där först. Bara mellan Västbovägen och Västermogatan finns det en stor mängd av tomter som det redan kunde byggas på utan stora problem. Fler exempel finns.Vi anser också att industrins plats absolut inte är mitt i stan. Industrier mitt i staden sänker bostädernas värde, orsakar buller, attraherar tung trafik och kan även orsaka hälsoproblem. Flytta industrierna ifrån centrum och bygg där istället.
 • Kransorter: Det saknas planer för bebyggelse på kransorter. Hela dokumentet är ett bevis på att den styrande koalitionen inte tänker på våra kransorter. Utöver någon enstaka lägenhet i Bor och Forsparken i Forsheda 2011, exakt hur många bostäder har byggts i våra kransorter sedan 15 år tillbaka?Alla vill inte eller kan inte bo i Värnamo stad. Utan nya bostäder kan man inte attrahera nya invånare. Med andra ord, kransorterna stagnerar eller börjar dö efter att människor flyttar eller dör. Då dör också skolorna och den lokala handeln och även kollektivtrafiken. Det blir tydligt med detta dokument att kommunstyrelsen inte har stora planer för att behålla skolor, handel eller kollektivtrafiken i kransorter som Rydaholm, Horda, Bor, Forsheda eller Bredaryd (bland andra).Vi vill istället se en översiktsplan som också tänker på vår landsbygd!
 • Bygg så alla har råd: Det finns i översiktsplanen inga referenser till att bygga mer inkluderande. Vi vill se planer på att bygga enklare och mer prisvärt så att alla har råd. Några privata hyresvärdar gör det redan idag. Värnamo kommun har på senare år byggt enbart för de mest köpkraftiga målgrupperna. Detta försvårar integrationen, men även att människor, särskilt unga, vill eller ens kan stanna kvar.Bygg blandat för att motverka socioekonomisk segregation. Kommunala bolag ska inte bygga enbart för de mest köpkraftiga utan bygga för alla i kommunen med olika ekonomier. Detta gynnar alla!

Dokumentet kan hittas här:

 

Håller du med oss? Skicka dina synpunkter!

Från 7 september till 11 november kan du tycka till om fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad. Enklast är att lämna synpunkter via e-post till samhallsbyggnad@varnamo.se. Du får gärna kopiera vår text och klistra in det som meddelande i mejlet. Glöm inte att radera den inledande text och skriva egna rader där du presenterar dig själv, tex: ”Hej, jag heter XXX och jag skulle vilja presentera mina invändningar mot Förslag till Översiktsplan Värnamo 2035”.

Det går även bra att skicka dina synpunkter som brev till:

Värnamo kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
331 83 Värnamo

Du får gärna kopiera vår text, klistra in i ett nytt Worddokument och skriva ut som brevmaterial.